Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese www.frendys.cz.

 

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

1.1. Provozovatel e-shopu:

Simona Kocurová,

Sídlo: Pacovská 1585/21,  140 00 Praha 4

IČO: 71281363,

Neplátce DPH

(dále jen “prodávající)

Telefon: +420 704 163 224

E-mail: info@frendys.cz

1.2. Reklamace a vrácení zboží, adresa pro vrácení zboží:

Telefon: +420 704 163 224

E-mail: info@frendys.cz

1.2.1. Frendys.cz, Simona Kocurová, Pacovská 1585/21, 140 00 Praha 4. Tento způsob dopravy si hradí zákazník na své náklady.

 

 1. ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITELNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1. Volba práva. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) prodávajícího upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen “kupní smlouva”) uzavírané mezi prodávajícím a spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen “zákazník) prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.frendys.cz.

2.2. Mezinárodní prvek. V případě existence mezinárodního prvku si sjednáváme, že se právní vztah mezi námi bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Touto volbou práva v souladu s čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen “Řím I”) však nesmí být zákazník touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země jeho obvyklého bydliště podle čl. 6 odst. 2 Řím I.

2.3. E-shop. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.frendys.cz (dále jen “webová stránka”).

2.4. Kdo je považován za spotřebitele. Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s námi uzavře kupní smlouvu, nebo s prodávajícím jinak právně jedná (dále jen “spotřebitel”).

2.5. Kdo je považován za podnikatele. Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, ústav), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen “podnikatelská činnost”). Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s prodávajícím uzavře kupní smlouvu nebo s prodávajícím jinak právně jedná (dále jen “podnikatel”). Řídíme se zásadou, že pro zákazníka, který uvede své IČO, případně i DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.

2.6. Seznámení se a odsouhlasení VOP. Odesláním objednávky (tlačítko “Dokončit objednávku s povinností platby”) potvrzujete, že jste se seznámili s VOP, včetně sdělení vůči zákazníkům před uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasíte v jejich platném a účinném znění v okamžiku tohoto potvrzení.

 1. SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Oprávnění prodávajícího a kontrolní orgány. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Ilustrační charakter fotografií zboží. Všechny fotografie a zobrazení zboží na webové stránce mají pouze ilustrační charakter.

3.3. Zboží, cena, náklady. Námi nabízené zboží na webové stránce a popis jeho hlavních vlastností je k dispozici u příslušného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez DPH a včetně zákonem stanovených poplatků. Není zahrnuta výše poplatků za dopravu a cena za speciální druh balení. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru).

3.4. Možnosti platby a dopravy. Konkrétní podmínky platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány v průběhu samotné objednávky a také v části 7 a 9 těchto VOP. Zboží Vám doručíme prostřednictvím dopravce, kterého si zvolíte z námi nabízených možností.

3.5. Závaznost objednávky. Odesláním objednávky stisknutím tlačítka “Dokončit objednávku s povinností platby” v internetovém obchodě prodávajícího zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v části 6 těchto VOP.

3.6. Práva zákazníka z vadného plnění. Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 11 těchto VOP, anebo v našem reklamačním řádu.

 1. SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet nejpozději:

4.1.1. u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží; nebo

4.1.2. u kupní smlouvy s dodáním ve více částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

4.1.3. u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

s tím, že spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy i před časovým okamžikem specifikovaným v čl. 4.1.1 až 4.1.3 tak, že nám sdělí svůj záměr od kupní smlouvy odstoupit vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy (ideálně společně s vráceným zbožím) či sdělením na náš e-mail  info@frendys.cz.

4.2. Kdy není možné od kupní smlouvy odstoupit. Zákazník není oprávněn odstoupit od následujících smluv:

4.2.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo vytvořeno nebo upraveno na přání zákazníka nebo pro jeho osobu (poskytujeme zákazníkům službu úpravy potisku na jejich přání);

4.2.2. o dodávce zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy;

4.2.3. o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze a zboží, které bylo po  dodání nevratně smícháno s jiným zbožím;

4.2.4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, což platí i u zvukové nebo obrazové nahrávky a počítačových programů, pokud zákazník porušil jejich původní obal;

4.2.5. o dopravě, na konkrétní termín nebo během konkrétní doby;

4.2.6. o poskytování služeb, které jsme zcela splnili s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy.

4.3. Povinnost spotřebitele při odstoupení od kupní smlouvy. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil, nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené, nevyprané a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. Vezměte prosím na vědomí, že pokud odstřihnete cedulky a štítky připevněné ke zboží, může dojít ke snížení hodnoty zboží.

4.4. Vrácení zboží na adresu prodávajícího. Zboží můžete zaslat na adresu: Frendys.cz, Simona Kocurová, Pacovská 1585/21, 140 00 Praha 4V případě, že se rozhodnete využít tento způsob vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy, pak si náklady na vrácení zboží platíte sami.

4.5. Snížení hodnoty zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídáte za snížení hodnoty vráceného zboží nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. Pokud nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou e-mailovou adresu nebo telefonicky.

4.6. Vrácení kupní ceny. V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení je prodávající povinen zákazníkovi vrátit veškeré peníze včetně nákladů na dopravu zboží ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu typu dopravy prodávajícím nabízené, a to na vámi uvedený bankovní účet, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni Vám peníze vrátit až ve chvíli, kdy od Vás obdržíme zpět vrácené zboží.

4.7. Stížnosti. Mimosoudní vyřizování stížností zákazníků zajišťujeme prostřednictvím e-mailu info@frendys.cz a telefonního čísla +420 704 163 224.

4.8. Mimosoudní řešení sporů. K mimosoudnímu řešení zákaznických sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.

4.9. Evropské spotřebitelské centrum ČR. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení zákazníkských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení zákaznických sporů on-line).

4.10. Recenze. Pokud budeprodávající umožňovat vkládání recenzí k produktům, bude povinen ověřit, že zákazník u prodávajícího zboží opravdu nakoupil. V takovém případě budou bližší informace budou na našich webových stránkách.

4.11. Poučení v souvislosti s digitálním obsahem. Upozorňujeme spotřebitele, že pokud bychom prodávali digitální obsah, pak neposkytujeme aktualizace zakoupeného digitálního obsahu.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET A DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

5.1. Registrace. Na základě registrace zákazníka pomocí e-mailu a zvoleného bezpečného hesla, provedené na webové stránce obchodu, může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Uživatel potvrdí, že souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a seznámil se zásadami pro zpracování osobních údajů.

5.2. Funkce uživatelského účtu. Ze svého uživatelského rozhraní („Váš účet”) může zákazník provádět objednávání zboží, sledovat historii a detaily svých objednávek, sledovat platné slevové kupóny, stav věrnostních bodů a sledovat stav vyřízení objednávek (dále jen „uživatelský účet“).

5.3. Povinnost uvádět pravdivé a správné údaje. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

5.4. Zabezpečení uživatelského účtu. Přístup k uživatelskému účtu je zákazník povinen mít zabezpečen uživatelským jménem a silným heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.5. Možnost zrušit uživatelský účet při jeho neužívání. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.

5.6. Nutná údržba. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Ceny zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto není omezena  možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

6.2. Složky kupní ceny. Společně s kupní cenou je zákazník prodávajícímu povinen zaplatit také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši a také případný poplatek za zvolený způsob platby. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Před závazným dokončením objednávky bude zákazník informován a konečné ceně obsahující náklady balného a dopravného.

6.3. Náklady na dopravu. Webové stránky prodávajícího obsahují také informace o nákladech spojených s dodáním zboží, v části ”Doprava a platba”. Výše nákladů na dopravu bude záležet zejména na zvoleném dopravci, způsobu přepravy.

6.4. Úprava potisku na Vaše přání. U některého zboží prodávající nabízí za poplatek možnost grafického zpracování návrhu. Prodávající upraví potisk na zboží podle požadavku zákazníka. Prodávající si předem se zákazníkem odsouhlasí graficky upravený návrh potisku, zpravidla prostřednictvím e-mailu zákazníka. Zákazník má také možnost konfigurace a úprav potisku prostřednictvím konfigurátoru. V případě vytvoření grafiky potisku zákazníkem prostřednictvím konfigurátoru nenese prodávající za takto vytvořenou grafiku žádnou zodpovědnost. V případě vytvoření grafiky zákazníkem prostřednictvím konfigurátoru byla takto vytvořená grafika potisku zákazníkem potvrzena a odsouhlasena kliknutím na tlačítko “Dokončit objednávku s povinností platby“ Prosím vezměte na vědomí, že se bude jednat o zboží upravené na zakázku a nebude možné od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 od doručení zboží.

6.5. Proces objednávky. Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (vkládá zboží “do košíku“, zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží, uvede doručovací adresu a jiné nezbytné kontaktní údaje, zvolí požadovaný způsob doručení objednaného zboží a získá informace o nákladech spojených s dodáním, případně zvoleným balením zboží). Jedná se o závaznou objednávku zboží zavazující k platbě (dále jen “objednávka"). Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto všeobecné obchodní podmínky a četl naše zásady zpracování osobních údajů.

6.6. Proces odeslání objednávky. Před dokončením objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko “Dokončit objednávku s povinností platby“ a proces objednávky je tím ukončen. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž bude zákazník vyrozuměn e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.

6.7. Vlastnosti zboží. Zákazník je povinen se před dokončením objednávky seznámit s vlastnostmi, druhem a doporučeným způsobem užívání zboží. Provedením objednávky zákazník potvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil a že těmto rozumí.

6.8. Dodatečné potvrzení objednávky. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) a dále je oprávněn požádat zákazníka o upřesnění správnosti výběru velikosti u daného zboží.

6.9. Okamžik uzavření kupní smlouvy a potvrzení objednávky. Zákazník, který dokončí objednávku, od prodávajícího obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce či v jiném formuláři prodávajícího (dále jen “e-mailová adresa zákazníka"). K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka Dokončit objednávku s povinností platby “, o tom je zákazník informován právě prostřednictvím potvrzení o přijetí objednávky.

6.10. Povinnosti prodávajícího a kupujícího. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje předat zákazníkovi zakoupené zboží a umožnit zákazníkovi nabytí vlastnického práva ke zboží a zákazník se zavazuje zboží převzít a uhradit prodávajícímu cenu zboží.

6.11. Kopie VOP a formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník obdrží kopii uzavřené kupní smlouvy na e-mailovou adresu zákazníka, ve znění platných VOP. Zákazník rovněž obdrží formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

6.12. Komunikační prostředky na dálku. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOB PLATBY

7.1. Cena. Všechny ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny bez DPH.

7.2. Způsob platby. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může zákazník prodávajícímu uhradit:

 • bezhotovostním převodem,
 • platební kartou online,
 • prostřednictvím elektronické peněženky GoPay,
 • prostřednictvím elektronické peněženky Apple Pay.

Způsob platby zboží si zákazník zvolí u objednávky v průběhu objednávky.

7.3. Evidence tržeb. Nyní je povinnost prodávajícího vystavit zákazníkovi účtenku a zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online pozastavena, od 1. 1. 2023 došlo k jejímu zrušení.

7.4. Záloha na cenu zboží. Prodávající může po zákazníkovi požadovat zálohovou platbu či jinou obdobnou platbu.

7.5. Slevy z ceny zboží. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.

7.6. Nereálná cena zboží. V případě zobrazení nereálné ceny např. v hodnotě 0 Kč (slovy: nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si prodávající vyhrazuje právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován na e-mailovou adresu zákazníka.

7.7. Forma faktury. Prodávající si sjednává, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce.

 

 1. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

8.1. Úplné zaplacení kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje u zákazníků výhradu vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy.

8.2. Výhrada vůči zákazníkům podnikatelům. Pro zákazníky podnikatele si prodávající vyhrazuje vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči zákazníkovi podnikateli prodávající má. Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží.

 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ, ŠKODA ZPŮSOBENÁ PRODÁVAJÍCÍMU A PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ

9.1. Doprava, osobní převzetí. Zákazníkovi je podle jeho volby zboží zasláno prostřednictvím dopravce, kterého si zákazník zvolil v průběhu objednávky z prodávajícím nabízených možností nebo osobním převzetím z námi nabízených možností.

9.2. Dodací doba. Pokud je u zboží uvedeno, že je skladem, pak se prodávající zavazuje zboží dodat nejpozději do 5 pracovních dnů od odeslání objednávky. Tato dodací doba se netýká zboží, které bude upraveno na přání zákazníka a v těchto případech může být doba dodání prodloužena až o 10 pracovních dnů. Dobu dodání zákazník najde v sekci “Doprava a platba”. Někdy se může stát, že zboží označené “skladem” se vyprodá v krátkém časovém okamžiku. Pokud by nastala situace, že bude zboží vyčerpáno a prodávající nebude schopen dodat zákazníkem objednané zboží ve stanovené době, pak bude prodávající zákazníka kontaktovat za účelem dohody na dalším postupu. Přes uvedenou dobu dodání se prodávající snaží připravit a doručit objednávku k zákazníkovi vždy co nejdříve.

9.3. Převzetí zboží. Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je prodávajícím zboží předáno v okamžiku, kdy dopravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetí zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. Pokud měl zákazník zboží od dopravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení. V případě osobního vyzvednutí si zboží zákazníkem se považuje zboží za dodané okamžikem převzetí zákazníkem či jinou osobou zákazníkem určenou.

9.4. Náklady na zvláštní způsob přepravy. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

9.5. Opakované doručení a náklady s tím spojené. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9.6. Škoda, která může vzniknout prodávajícímu nepřevzetím zboží. Nepřevezme-li zákazník spotřebitel zboží při jeho dodání dopravcem, zboží je následně vráceno prodávajícímu a současně zákazník spotřebitel od kupní smlouvy neodstoupí ve lhůtě 14 dnů od marného doručení zboží, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi náklady účtované dopravcem na dodání zboží zpět prodávajícímu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

9.7. Nepřevzetí zboží ve vztahu k podnikateli. Nepřevezme-li zákazník podnikatel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno nám jako prodávajícímu, jsme oprávněni požadovat po zákazníkovi podnikateli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět na naši adresu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikatele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) a dále je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.

9.8. Možnost započtení nároků. Nárok na úhradu nákladů za uskladnění zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podle této části VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

9.9. Povinnosti zákazníka při převzetí zboží. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoli důvodu.

9.10. Práva z vad. Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle reklamačního řádu prodávajícího a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

10.1. Právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech od převzetí zboží. Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle části 4 těchto VOP.

10.2. Právo na odstoupení přísluší pouze spotřebitelům. Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy. Zákazník podnikatel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží, toto právo přísluší pouze spotřebiteli. Za předpokladu, že zákazník podnikatel vrátí zboží prodávajícímu a nejedná-li se o uplatnění práva z vad podle občanského zákoníku, je prodávající oprávněn účtovat náklady na skladování tohoto zboží podle bodu 9.7 a 9.8 těchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikatele ke zpětnému odběru tohoto zboží.

10.3. Postup při vyprodání zásob. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále může prodávající od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl převzít zboží.

10.4. Dárek. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem či ze strany prodávajícího, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

11.1. Odkaz na občanský zákoník. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

11.2. Odkaz na reklamační řád. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností za vady zboží jsou upraveny v reklamačním řádu.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Zásady zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji a pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v zásadách zpracování osobních údajů.

12.2. Obchodní sdělení. Prodávající zasílá zákazníkům obchodní sdělení s nabídkou souvisejícího zboží nebo služeb, a to na e-mailovou adresu zákazníka (obchodní sdělení pro zákazníky). E-mailová adresa je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu prodávajícího propagovat obdobné výrobky a služby. Zákazník se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit.

12.3. Cookies. Prodávající používá tzv. cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může zákazník nastavit přímo na našich webových stránkách, kde najde bližší informace o používání souborů cookies.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, VČETNĚ ROZHODNÉHO PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

13.1. Závazek respektovat práva spotřebitelů. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

13.2. Neplatné nebo neúčinné ustanovení VOP. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.3. Vyloučení Vídeňské úmluvy. Smluvní strany si sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.

13.4. Spory a příslušnost. Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů z kupní smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle našeho sídla. Tím nejsou dotčena práva zákazníků podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.

13.5. Archivování kupní smlouvy. Kupní smlouva ve znění VOP je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

13.6. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Nedílnou součástí těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.7. Pokud si prodávající sjedná se zákazníkem odlišné podmínky uzavření kupní smlouvy. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

13.8. Nezbytnost přijetí VOP pro uzavření kupní smlouvy. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné vytvoření objednávky zákazníkem.

13.9. Platnost VOP. Tyto VOP jsou platné od 1. 5. 2023 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.